NEWS
(Received: 10-Mar.-2022, Revised: 28-Apr.-2022 , Accepted: 24-May-2022)
Nur Hayatin,Suraya Alias,Lai Po Hung,Mohd Shamrie Sainin
 • Views: 2262
 • Downloads: 564
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1646912715
 • Cited by: 0
 • Views: 2161
 • Downloads: 533
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1646838830
 • Cited by: 1
 • Views: 2701
 • Downloads: 724
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1629527707
 • Cited by: 3
(Received: 28-Jun.-2021, Revised: 17-Aug.-2021 , Accepted: 19-Aug.-2021)
Nikita Singhal,Vaishali Ganganwar,Menka Yadav,Asha Chauhan,Mahender Jakhar,Kareena Sharma
 • Views: 3373
 • Downloads: 955
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1624859356
 • Cited by: 11
No More Papers