NEWS
(Received: 10-Mar.-2022, Revised: 28-Apr.-2022 , Accepted: 24-May-2022)
Nur Hayatin,Suraya Alias,Lai Po Hung,Mohd Shamrie Sainin
 • Views: 1402
 • Downloads: 395
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1646912715
 • Cited by: 0
 • Views: 1430
 • Downloads: 384
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1646838830
 • Cited by: 0
 • Views: 2080
 • Downloads: 550
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1629527707
 • Cited by: 1
(Received: 28-Jun.-2021, Revised: 17-Aug.-2021 , Accepted: 19-Aug.-2021)
Nikita Singhal,Vaishali Ganganwar,Menka Yadav,Asha Chauhan,Mahender Jakhar,Kareena Sharma
 • Views: 2717
 • Downloads: 777
 • DOI: 10.5455/jjcit.71-1624859356
 • Cited by: 6
No More Papers